APPENDIX VI

Influence of Truth-in-Sentencing Grants
on Enactment of Truth-in-Sentencing Laws
for the 25 States Reviewed

State Reviewed

Grant Not an Influence

Grant a Partial Influence

Grant a Key Influence

Decided to Forgo TIS Laws1

Arizona (TIS)

X

     
California (TIS)

X

     
Connecticut (TIS)  

X

   
Delaware (TIS)

X

     
District of Columbia (TIS)  

X

   
Florida (TIS)  

X

   
Georgia (TIS)

X

     
Idaho      

X

Indiana      

X

Iowa (TIS)  

X

   
Louisiana (TIS)    

X

 
Massachusetts      

X

Michigan (TIS)

X

     
Mississippi (TIS)  

X

   
Nevada      

X

New Mexico      

X

New York (TIS)    

X

 
North Carolina (TIS)

X

     
Oklahoma (TIS)    

X

 
Oregon (TIS)

X

     
South Carolina (TIS)

X

     
Tennessee (TIS)  

X

   
Texas      

X

Virginia (TIS)  

X

   
West Virginia      

X

Total

8

7

3

7

Source: States
TIS = Truth-in-Sentencing


1Decided to forgo TIS laws that required inmates to serve at least 85 percent of the sentence imposed.

#####